Kraftfuld e-handelsløsning baseret på Magento

Sådan forholder Salecto sig til Covid-19 - Du kan læse mere her.

Databehandleraftale for Salecto ApS

1. De behandlede Personoplysninger

 • 1.1Denne Aftale er indgået i forbindelse med Parternes indgåelse af aftale vedrørende Konsulentaftale med Salecto ApS, omhandlende ydelser leveret af Salecto ApS.
 • 1.2Salecto behandler de typer af personoplysninger, som fremgår af Bilag 1, på vegne af den Dataansvarlige. Personoplysningerne angår de i Bilag 1 oplistede registre-rede kategorier af personer.
 • 1.3Den Dataansvarlige er berettiget til at slette og/eller tilføje yderligere typer af personoplysninger og/eller registrerede personer til listen i Bilag 1 ved at fremsende en ny liste over personoplysninger og/eller registrerede personer til Salecto.

2. Formål og instruks

 • 2.1 Salecto må alene behandle personoplysninger til formål, som er nødvendige for at levere de Konsulentydelser, som aftalt skal leveres af Salecto ApS.
 • 2.2Den Dataansvarlige instruerer hermed Salecto i alene at behandle personoplysningerne omfattet af pkt. 1.2 med henblik på varetagelse af følgende databehandlings-opgaver:
 • Konsulentopgaver der vedrører Dataanalyse, hvor der gives adgang til data, som enten fremsendes eller gives adgang til af den Dataansvarlige.
 • Konsulentopgaver der vedrører den Dataansvarliges hjemmeside.
 • Konsulentopgaver der vedrører den Dataansvarliges eksterne it-systemer/it-platforme eller 3. parts software.
 • 2.3 Salecto skal straks underrette den Dataansvarlige, hvis Salecto finder, at en given instruks er eller senere måtte blive i strid med persondatalovgivningen.

3. Den Dataansvarliges forpligtelser

 • 3.1Den Dataansvarlige indestår for, at formålet med behandlingen af personoplysningerne er lovligt og sagligt, og at der ikke overlades flere personoplysninger til Salecto end nødvendigt til opnåelse af formålet.
 • 3.2Den Dataansvarlige er ansvarlig for, at der på tidspunktet for personoplysningernes overladelse til Salecto eksisterer et gyldigt behandlingsgrundlag, herunder at et eventuelt samtykke er udtrykkeligt, frivilligt, utvetydigt og informeret. Den Dataan-svarlige er forpligtet til på Salectos anmodning skriftligt at redegøre for og/eller dokumentere behandlingsgrundlaget.
 • 3.3Den Dataansvarlige indestår endvidere for, at de registrerede personer, som personoplysningerne vedrører, har fået tilstrækkelig information vedrørende behandlingen af personoplysningerne.
 • 3.4Enhver instruktion vedrørende behandling af personoplysninger i henhold til denne Aftale skal forelægges Salecto. Hvis den Dataansvarlige instruerer en underdatabehandler udpeget i overensstemmelse med pkt. 5.1 direkte, skal den Dataansvarlige straks informere Salecto herom. Salecto kan ikke gøres ansvarlig for underdatabehandlerens behandling af personoplysninger foretaget i overensstemmelse med sådanne instruktioner.

4. Salectos forpligtelser

 • 4.1 Salecto må alene behandle de af den Dataansvarlige leverede personoplysninger i overensstemmelse med den Dataansvarliges instrukser og er i øvrigt forpligtet til at overholde den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning.
 • 4.2Salecto skal træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder sådanne yderligere foranstaltninger, som måtte være nødvendige, mod at de i pkt. 1.2 anførte personlysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning.
 • 4.3Salecto skal på den Dataansvarliges anmodning redegøre for og/eller dokumentere, at Salecto opfylder kravene i persondatalovgivningen og forpligtelserne i medfør af denne Aftale, herunder at de nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet. Den Dataansvarlige skal kompensere Salecto for den tid, som bruges på at efterkomme denne anmodning.,
 • 4.4Databehandleren skal sikre, at de medarbejdere, der er involveret i at behandle personoplysningerne, har forpligtet sig til fortrolighed eller er underlagt lovbestemt tavshedspligt.
 • 4.5Salecto er forpligtet til at underrette den Dataansvarlige om driftsforstyrrelser, mistanke om brud på persondatalovgivningen eller andre uregelmæssigheder i forbindelse med behandlingen af personoplysningerne. Denne underretning skal gives uden unødig forsinkelse og senest 72 timer efter, at Salecto er blevet bekendt med ovenstående. Efter den Dataansvarliges anmodning skal Salecto bistå den Dataansvarlige i forhold til afklaring af sikkerhedsbruddet, herunder i forbindelse med eventuel underretning af Datatilsynet og/eller registrerede personer.
 • 4.6Den Dataansvarlige er berettiget til for egen regning at lade Salectos behandling af personoplysninger underkaste en årlig revision af en uafhængig tredjepart. Den Dataansvarlige skal kompensere Salecto for den tid, som Salecto anvender i forbindelse med en sådan revision.
 • 4.7Hvis Salecto eller en anden databehandler, som har modtaget personoplysninger, modtager en anmodning om indsigt i vedkommendes personoplysninger fra en registreret eller dennes agent, eller hvis en registreret gør indsigelse mod behandlingen af vedkommendes personoplysninger, skal Salecto sende anmodningen og/eller indsigelsen til den Dataansvarlige med henblik på den Dataansvarliges videre behandling, medmindre Salecto er berettiget til at håndtere en sådan forespørgsel selv. Salecto skal efter anmodning fra den Dataansvarlige bistå den Dataansvarlige i relation til besvarelse af anmodningen og/eller indsigelsen.

5. Overførsel af oplysninger til andre databehandlere eller tredjeparter

 • 5.1Ved underskrivelsen af Aftalen godkender den Dataansvarlige, at Salecto kan gøre brug af andre databehandlere (underdatabehandlere) i forbindelse med Salectos opfyldelse af sine forpligtelser efter denne Aftale. Ved Aftalens indgåelse anvender Salecto de i Bilag 2 oplistede underdatabehandlere. Inden tilføjelse eller erstatning af de i Bilag 2 oplistede underdatabehandlere underretter Salecto den Dataansvarlige herom. Den Dataansvarlige skal inden for 5 (fem) dage meddele Salecto, hvis den Dataansvarlige ønsker at gøre indsigelse mod tilføjelsen eller erstatning af underdatabehandlere.
 • 5.2Salecto udstyrer én gang om året den Dataansvarlige med en revideret opdateret liste svarende til Bilag 2 med de underdatabehandlere, som Salecto har overladt personoplysninger under den Dataansvarliges ansvar til.
 • 5.3Udover det i pkt. 5.1 anførte er Salecto er ikke berettiget til at videregive personoplysninger til tredjeparter eller databehandlere uden den Dataansvarliges forudgående skriftlige instruks, medmindre sådan videregivelse eller overladelse følger af lovgivningen.
 • 5.4Salecto skal, inden overførsel af personoplysninger til en underdatabehandler, indgå en skriftlig databehandleraftale med underdatabehandleren, hvor denne forpligter sig til over for Salecto at være bundet på “back-to-back”-vilkår i forhold til bestemmelserne i denne Aftale.
 • 5.5Salecto skal, inden overførsel af personoplysninger til en underdatabehandler, indgå en skriftlig databehandleraftale med underdatabehandleren, hvor denne forpligter sig til over for Salecto at være bundet på “back-to-back”-vilkår i forhold til bestemmelserne i denne Aftale.
 • 5.6Salecto skal i eget navn indgå skriftlige databehandleraftaler med underdatabehandlere indenfor EU/EØS. For så vidt angår underdatabehandlere udenfor EU/EØS skal Salecto indgå standardaftaler i overensstemmelse med Kommissionens beslutning 2010/87/EU af 5. februar 2010 om standardkontraktbestemmelser for overførsel af Personoplysninger til databehandlere etableret i tredjelande i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF (“Standardaftale”), senere versioner eller Kommissionsbeslutninger, som erstatter denne.
 • 5.7Den Dataansvarlige giver hermed Salecto fuldmagt til at indgå Standardaftaler med underdatabehandlere udenfor EU/EØS på den Dataansvarliges vegne og i den Dataansvarliges navn.

6. Ansvar

 • 6.1Parterne er erstatningsansvarlige efter dansk rets almindelige erstatningsregler, dog således at ingen af Parterne er berettiget til at kræve erstatning for indirekte tab eller følgeskader, uanset om det er den Dataansvarlige, Salecto eller tredjemand, som lider disse indirekte tab eller følgeskader. Tab af forretningsmuligheder, tab af fortjeneste, driftstab, tab af omsætning, tab af goodwill, tab af data, herunder tab i forbindelse med genskabelse af data skal altid betragtes som indirekte tab/følgeskader.
 • 6.2Salectos samlede erstatningspligt under Aftalen er samlet set beløbsmæssigt begrænset til DKK 10.000.

7. Ikrafttrædelse og ophør

 • 7.1Denne Aftale træder i kraft på dagen for underskrivelsen af Aftalen.
 • 7.2I tilfælde af ophør af hovedaftalen, Konsulentaftale med Salecto ApS, skal denne Aftale også ophøre. Salecto er dog forpligtet af denne Aftale, så længe Salecto behandler personoplysninger på vegne af den Dataansvarlige.
 • 7.3I tilfælde af denne Aftales ophør er den Dataansvarlige berettiget til at forlange, at Salecto tilbageleverer personoplysningerne, eller at Salecto sletter personoplysningerne.

8. Lovvalg og værneting

 • 8.1Denne Aftale reguleres af og fortolkes i overensstemmelse med dansk ret.
 • 8.2Ethvert krav og enhver tvist, der udspringer eller på anden måde er forbundet med denne Aftale, skal afgøres ved retten i Aarhus.

Bilag 2

Typer af personoplysninger

 • Navn
 • Adresse
 • Fødselsdag
 • Kontaktoplysninger
 • Køn
 • Kundeprofil, købshistorik
 • IP adresse

Bilag 2

Underdatabehandlere

 • Inkith Technology Ltd. (Indisk søsterselskab som delvis er ejet af Salecto ApS)
 • BotAgency ApS
 • Powerhosting ApS
 • Amazon Web Services
 • Cloudways Ltd.